گاتاهای زردشت در تمام طول تاریخ ایران تا به امروز بر تمام دانش کشورمان سایه افکنده.آن چه که در گاتاها دیده می شود "فلسفه زندگی" است.جمله ای از گاتاها چنین می گوید:((آن جا که شناخت باشد از دورویی و تزویر خبری تیست)).

  بسیاری از دانشمندان هستند موقعی که صحبت می کنند می گویند:آیا قبل از اسلام فارابی داشته ایم؟ابن سیتا داشته ایم؟ و اگر داشته ایم؛ کتاب های آنها چه شده؟یکی از این فرزانگان در ره آورد نوشته ای دارد و به این نکته اشاره می کند.او پروفسور فضل الله رضاست که می گوید: " نمی بینم اقلیدس داشته باشیم؛ یا نمونه ایرانی اپولینوس که توانست هندسه را به جایی برساند کیست؟ " او حتی  شک کرده که در ایران علم و دانش وجود داشته باشد.برای این که واقعا پی ببریم که در ایران علم چگونه بوده است؛ من به طور گذرا از تاریخ ایران که در این باره بازمانده نام می برم تا روشن شود که پیش از اسلام هم چه دانش گسترده ای داشته ایم و دانشمندان ما چه کسانی بوده اند.

  یکی از افتخارات ما ایرانیان این است؛ از زمانی که تارخ را می شناسیم نیاکان ما با سال و ماه خورشیدی کار می کردند.اگر ببینیم هنوز کسانی هستند که از سال و ماه قمری استفاده می کنند؛ در حالی که از زمانی که انسان پا به تمدن بلکه به کشاورزی هم گذاشته؛ ناچار بوده است سال و ماه خورشیدی را بشناسد.در ایران دقیق ترین سال و ماه خورشیدی مورد استفاده بوده است. برای نمونه خیام به اعتراف خودش از منابع قدیمی تر استفاده کرده و گاهشماری جلالی را ساخته است.او اسم نمی برد و لی این منابع قدیمی تر چیست؟ در قدیم تر زیج ها و جدول هایی بوده که هیچ کدام دقیق نیست و لی آنچه که خیام تنظیم نموده آن چنان دقیق است که 200 سال پس از او تقویم گریگوری پیدا شد که از آن هم دقیق تر است. یعنی در گاهشماری جلالی هر ده هزار سال دو روز در آن اشتباه رخ می دهد.؛ در حالی که در تقویم گریگوری که الان مورد استفاده ی دنیاست و سال میلادی بر پایه آن شناخته شده؛ در هر ده هزار سال سه روز اشتباه  می شود.این گاهشماری جلالی با اعتراف خیام بر پایه ای بوده که در زمان ساسانیان زیج شهریار بر پایه آن ساخته شده.زیج شهریار که در زمان ساسانیان ساخته شده از آن نشانی در دست نداریم.تنها ابوریحان بیرونی در ((آثار الباقیه)) از آن یاد می کند و دو جمله از آن نقل میکند.پس زیج شهریار باید در اختیار ابوریحان بیرونی بوده باشد(زیج به معنی جدول است) ولی اکنون در اختیار ما نیست.

  چرا این ها از میان رفته اند.دلیل آن روشن است.وقتی که به ایران حمله شد...

 

در ادامه مطلب ما را همراهی کنید.

/ 1 نظر / 7 بازدید